Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej - informacje ogólne

Podłączenie się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gogolin można podzielić na kilka etapów. Każdy z;etapów opisuje ścieżkę postępowania, wymagane dokumenty, czas, koszt;miejsce załatwienia wszelkich formalności. Etapy, z których składa się proces podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, to:

Brak opisu obrazka

 1. Warunki techniczne podłączenia do wspomnianych sieci,
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
 3. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza,
 4. Wykonanie przyłącza,
 5. Odbiór techniczny przyłącza,
 6. Podpisanie umowy na zaopatrzenie w;wodę / odprowadzanie ścieków,
 7. Montaż urządzenia pomiarowego.

Wszystkie wnioski i pozostałe druki wymagane w trakcie procedury podłączania się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej są dostępne:

- w wersji elektronicznej:  zakładce Strefa klienta/Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw/Druki do pobrania,
- w wersji papierowej: w naszej siedzibie, tj.:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
Siedziba ul. Ligonia 15
tel. 77 4232031
e-mail:

 

 

Warunki techniczne podłączenia do sieci

Brak opisu obrazka
Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Ścieżka postępowania:

Wniosek – w celu otrzymania warunków technicznych należy złożyć do KPW Gogolin odpowiedni wniosek

Wydanie warunków - gotowe warunki techniczne są odsyłane na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

- odpowiednio uzupełniony wniosek o wydanie warunków technicznych – 1 egzemplarz,
- mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 

 

Wykonanie dokumentacji technicznej

Brak opisu obrazka
Dokumentacja techniczna (nazywana również projektem technicznym) określa wszystkie kwestie techniczne związane z wykonaniem podłączenia i jest podstawą do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Wykonanie takiej dokumentacji możecie Państwo zlecić dowolnemu projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi. W przypadku projektowania przyłączy/sieci wodociągowo–kanalizacyjnej w granicach nieruchomości niebędących Państwa własnością należy uzyskać pisemne zgody właścicieli tych posesji na umieszczenie tam infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej.

Dokumentacja techniczna przyłącza jest ważna przez okres 2 lat od daty jej opracowania.

Projekt przyłącza powinien zawierać:

 

 

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza

Brak opisu obrazka
Kompletna dokumentacja techniczna (nazywana również projektem technicznym ) winna zostać przedłożona KPW Gogolin celem jej uzgodnienia. Jest to warunek konieczny przed przystąpieniem do budowy przyłącza. Złożenia dokumentów w KPW Gogolin możecie dokonać Państwo lub projektant opracowujący dokumentację techniczną dla Państwa.
Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza jest ważne przez okres 2 lat od daty jego wykonania.

Ścieżka postępowania:

• Wniosek - w celu uzgodnienia dokumentacji należy złożyć w siedzibie spółki - wniosek
• Wydanie uzgodnionej dokumentacji – uzgodniona dokumentacja jest odsyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej – 1 egzemplarz,
• dokumentacja techniczna – minimum 2 egzemplarze, zgodnie z wymaganiami

 

 

Wykonanie przyłącza

 

Brak opisu obrazka
Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zlecacie Państwo wybranemu przez siebie wykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe. Informujemy, że KPW Gogolin Sp. z o.o. również świadczy usługi budowlane z zakresu budowy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej w miarę swoich bieżących zdolności wykonawczych.

Ścieżka postępowania:

• Wniosek - w celu wykonania przyłącza  należy złożyć do siedziby Spółki - wiosek

• Wycena wykonania zlecenia – Spółka dokonuje wyceny prac budowlanych na podstawie dostarczonego przez Państwa projektu. Wycena jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

W przypadku braku akceptacji przedstawionej przez KPW Gogolin wyceny i wyborze innego wykonawcy należy złożyć:

 Oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych (budowa przyłącza ) - wniosek , a samo wykonywanie robót przyłączeniowych należy potwierdzić telefonicznie kilka dni przed wykonaniem w Dziale Wodociągowo-Kanalizacyjnym pod nr tel. 77 423 20 36

Jeśli akceptują Państwo przedstawioną wycenę, to kolejne kroki wyglądają następująco:

• Złożenie dokumentacji / zlecenia – w celu wykonania (budowy) przyłącza przez KPW Gogolin należy złożyć w Sekretariacie Spółki

• Wykonanie zlecenia – KPW Gogolin buduje przyłącze w uzgodnionym z Państwem terminie.

• Opłata – faktura za wykonanie przyłącza oraz odbiór techniczny jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

• dokumentacja techniczna (projekt) – 2 egzemplarze,
• zlecenie wykonania przyłącza – 1 egzemplarz.
• umowa na wykonanie przyłączy - 1 egzemplarz.
•oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych - 1 egzemplarz.

Termin realizacji: termin wykonania przyłącza jest uzgadniany indywidualnie.

Opłaty: wykonanie każdego przyłącza podlega indywidualnej wycenie na podstawie przedstawionej dokumentacji technicznej (projektu).

 

 

Odbiór techniczny przyłącza

Brak opisu obrazka
Na 3 dni przed rozpoczęciem robót składacie Państwo do KPW Gogolin wniosek o odbiór przyłącza, wraz z podaniem planowanego terminu wykonania przyłącza i gotowości jego odbioru w stanie odkrytym.

W dniu przystąpienia do prac budowlanych należy ponownie potwierdzić telefonicznie gotowość do odbioru technicznego przyłącza w stanie odkrytym.

Po zakończeniu budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej dokonywany jest jego odbiór techniczny. Na umówiony termin odbioru i spisania protokołu odbiorczego musicie Państwo przedstawić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, tj. szkic przyłącza wraz ze współrzędnymi punktów charakterystycznych. W odbiorze biorą udział Państwo (jako inwestor), i przedstawiciel KPW Gogolin. Po pozytywnym odbiorze spisany zostanie protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej.

Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest dla Państwa podstawą zawarcia w ciągu 14 dni umowy z KPW Gogolin o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Spółka przypomina, że przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne w trakcie jego eksploatacji cały czas pozostaje w Państwa posiadaniu i jesteście Państwo odpowiedzialni za jego bieżącą eksploatację oraz wszelkie prace remontowe.

Ścieżka postępowania:

• Zgłoszenie - przed planowanym terminem wykonania przyłącza należy złożyć w Sekretariacie wniosek o odbiór przyłącza do sieci wod-kan.

• Potwierdzenie – przystąpienie do wykonania przyłącza należy potwierdzić telefonicznie w Dziale Wodociągów i Kanalizacji  w dniu podjęcia prac budowlanych. 

• Odbiór techniczny – czynność odbioru dokonywana jest w terminie uzgodnionym z  KPW Gogolin. Odbiór należy potwierdzić telefonicznie w dziale Wodociągów i Kanalizacji w dniu jego przeprowadzenia.

Po dokonaniu odbioru Klient podpisuje wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, który po wypełnieniu należy dostarczyć do siedziby spółki w celu podpisania Umowy.

Wydanie protokołu odbioru– protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wydawany jest po uprzednim zgłoszeniu w dziale Wodociągów i Kanalizacji.Dany protokół niezbędny  jest do zawiadomienia o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

Wymagane dokumenty:

• wniosek o odbiór przyłącza
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  wykonanego przyłącza
• dokumentacja fotograficzna punktu włączeniowego do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej.

 

Podpisanie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków

 

Brak opisu obrazka
Umowa na zaopatrzenie w wodę jest podstawą do montażu głównego urządzenia pomiarowego (tzw. wodomierza głównego).
Umowa jest podstawą prawną do korzystania z naszych usług, dlatego do jej podpisania powinny się stawić wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do przedmiotu umowy lub odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania osób nieobecnych.

Ścieżka postępowania:
• Wniosek
- w celu podpisania umowy należy złożyć do KPW Gogolin wniosek o zawarcie umowy na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków
• Podpisanie umowy – tekst umowa jest przygotowywana dla Państwa po kontakcie telefonicznym.
 Umówienie terminu montażu  głównego urządzenia pomiarowego.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o zawarcie umowy
• dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał do wglądu),
• dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych - do wglądu),

Tel. 77 423 20 38

Opłaty: bezpłatnie.

 

 

Podłączenie wodomierza głównego

Brak opisu obrazka
Ostatnim etapem podłączania się do sieci wodociągowej jest montaż głównego układu pomiarowego (tj. wodomierza głównego). Po podpisaniu umowy na zaopatrzenie w wodę pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji kontaktują się z Państwem w celu umówienia terminu montażu. Wszelkie pytania lub informacje o ewentualnych zmianach terminu prosimy kierować do pracowników Działu Wodociągów i Kanalizacji : tel.77 423 20 38.

Ścieżka postępowania:

• Ustalenie terminu – po podpisaniu umowy na zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji umawiają z Państwem termin montażu.

• Montaż – montaż głównego układu pomiarowego.

• Protokół montażu wodomierza – po zakończonym montażu pracownik KPW Gogolin przedstawi Państwu do podpisania protokół montażu wodomierza.

Wymagane dokumenty: brak.

Opłaty: bezpłatnie.

Wersja XML